Ako silný vietor

Štyri noci pred takmer úspešným komunistickým prevratom v Indonézii v roku 1965, Boh začal vylievať svojho Ducha v dedinke na menej známom ostrove Timor. Zobudil kresťanov k modlitbe a krajina dostala veľa vecí. Medzičasom, tímy evanjelistov, ktoré pozostávali z obyčajných ľudí, vydali sa na cestu po ostrove Timor i okolí, kážuc evanjelium, uzdravujúc chorých a pozdvihujúc mŕtvych. Divy, ktoré nasledovali po Dni Letníc, keď Duch Svätý zostúpil prvýkrát ako „silný vietor“, zase učinkujú.

Boh poslal poslov zo stredu toho prebudenia na západ s vzrušujúcou správou o svojich veľkolepých dielach. Avšak tento človek tiež priniesol slovo nevyhnutné pre naše zbory. Jeho posolstvo znie: „Vráťme sa k jednoduchosti Slova Božieho“.

Je tu dôvod, aby duchovný kresťan neobmedzoval dary Ducha na Cirkev prvého storočia. Sú tu základné princípy pre tých, ktorí chcú byť krstení Svätým Duchom. Mel Tari zvýrazňuje, že Boží Duch neprináša iba silu, ale aj lásku a disciplínu (2. Tim. 1,7). Keď Svätý Duch naozaj koná, je tam rovnováha a poriadok. Naša rodina mala to privilégium, že Mela spoznala a počula hovoriť aj osobne.

Nikto v kruhu našich známych neukazoval príkladom Duchom vyplnený a Duchom vedený život tak, ako to urobil tento poslušný a pokorný sluha Boží z druhej končiny sveta. Z Jeho posolstiev vyžaruje Kristov Duch, ktorý odkrýva hlboké posvätenie Pánovi, lásku a radosť, ktoré menia životy ľudí kamkoľvek on ide.